Política de privacitat

SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. és el propietari únic i exclusiu de la pàgina web que disposa del domini supermas.cat , per tant és gestor i responsable de la mateixa, però amb la potestat de contractar terceres empreses col.laboradores per la configuració, gestió i manteniment del domini.

La política en matèria de protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de la web de SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. s’ entén a tot el que és relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del portal.

En aquest sentit SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. garanteix que tractarà les dades personals dels usuaris de la pàgina web, complint el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 (RLOPD), i legislació en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. A aquest efecte, SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. ha adoptat les mesures de caràcter tècnic necessàries a fi de protegir els sistemes i fitxers.

Les dades compilades per SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. s’usaran amb l’única finalitat de: prestar els serveis sol.licitats pels quals està preparada la pàgina web, atendre consultes, suggeriments o enviar comunicacions promocionals als usuaris registrats.

En qualsevol moment, tot usuari podrà rectificar o cancel.lar les seves dades de caràcter personal a través de prèvia sol.licitud al correu electrònic supermas@supermas.cat o al telèfon d’atenció al client.

 

Drets de propietat intel.lectual.

Tots els drets sobre el contingut de la present web pertanyen a SUPERMERCATS SUPERMAS S.L., amb NIF B58147265 i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel.lectual i industrial.

Tots els continguts del portal (imatges, dibuixos, disseny, text, gràfics, videos etc) són propietat de SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. o dels seus proveïdors de continguts, en cas de ser-hi, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel.lectual i industrial i no poden ser objecte de cap modificació sense l’ expressa autorització del titular del contingut.

 

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del lloc web i dels seus serveis

S’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol mena que puguin derivar-se de la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis i del mal ús que els usuaris poguessin fer del present lloc web.

Així mateix, SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. , no es fa responsable de possibles errades o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l’usuari, d’un navegador d’ una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dipositius de conservació de claus o codis d’ identificació de l’usuari registrat al navegador, o dels danys, errades o inexactituds que poguessin derivar-se del seu mal funcionament.

Malgrat que SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. disposa de mesures tècniques per garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts d’ aquesta web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, per això, SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. s’ eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin produir per la presència de virus en els continguts que puguin causar danys al sistema informàtic.

 

Consentiment

L’usuari accepta les normes d’utilització de la pàgina web i assumeix la responsabilitat d’un mal ús o manipulació.

D’altra banda, accepta que el portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per part de SUPERMERCATS SUPERMAS S.L. i ARDMEDIA 3D S.L., amb informació procedent de fonts internes i externes, però pot contenir imprecisions o errates. Per això, l’usuari exonera al titular de la pàgina web, de qualsevol responsabilitat amb relació a la fiabilitat, la utilitat o falsa expectativa del portal.

Agraïts, SUPERMERCATS SUPERMAS S.L.