Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

En compliment de les obligacions legals establertes al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a continuació es detalla la política de tractament i utilització de les dades personals cedides a SUPERMERCATS SUPER MAS, SL per part dels seus clients i/o usuaris.

La present política de privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment per adaptar-la a les eventuals modificacions normatives que poguessin esdevenir aplicables o bé per reforçar-ne la seguretat. En cas de produir-se qualsevol tipus de modificació, l’empresa notificarà degudament als clients i usuaris dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals.

Als efectes de la present política de privacitat, ha d’entendre’s com a “usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que SUPERMERCATS SUPER MAS, SL ofereix a través de qualsevol dels canals habilitats.

SUPERMERCATS SUPER MAS, SL com a responsable del tractament, informarà a l’usuari, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, de la present política de privacitat, sol·licitant el seu consentiment quan esdevingui necessari, així com per a qualsevol altre aspecte que requereixi la seva prèvia autorització. L’objectiu de la política de privacitat de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL és donar transparència a la informació sobre el tractament de les dades que l’usuari pugui cedir a l’empresa en els nostres sistemes d’informació.

1. Responsable del tractament.

Dades identificatives

Identitat
SUPERMERCATS SUPER MAS, SL.

CIF
B-58147265.

Dades registrals
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 20505, foli 142, fulla B-98370, inscripció 6a.

Domicili social
Passeig Verdaguer, número 178 – (08700) Igualada.

Telèfon
+34 93 805 09 60.

Correu electrònic

supermas@supermas.cat.

2. Finalitat i legitimació.

Amb quina finalitat tractem les dades personals dels clients i usuaris?

 • Finalitats de naturalesa contractual per a la prestació de serveis. En compliment d’un contracte, acord o encàrrec, realitzat i/o formalitzat en qualsevol de les modalitats acceptades en dret, per a la prestació dels serveis propis de l’activitat empresarial de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL (serveis de comerç al detall de tota classe de productes alimentaris, de neteja, de parament, roba per la llar, articles pel vestit i calçat i totes les activitats pròpies del negoci de supermercat, així com la preparació i el repartiment de les comandes encomanades a través de la pàgina web de la societat SUPERMERCATS SUPER MAS, SL), així com per a la comunicació i informació relacionada amb els productes i/o serveis contractats i/o sol·licitats.

Les dades facilitades seran les estrictament necessàries per a la prestació del servei, el manteniment de la relació contractual i la comunicació bilateral entre les parts. El fet de no facilitar aquesta informació suposaria la impossibilitat de prestar el servei de manera òptima, professional i ajustada a les tasques encarregades a SUPERMERCATS SUPER MAS, SL, evitant el seu normal desenvolupament i execució.

 • Finalitats que requereixen consentiment. Es requerirà consentiment específic per al tractament de dades personals amb finalitats diferents a les legitimades en base a una relació contractual per a la prestació de serveis i, més concretament, les relacionades amb accions comercials i/o publicitàries dirigides a l’usuari mitjançant qualsevol canal, especialment pel que fa a les comunicacions electròniques.

En tot cas, no es requerirà consentiment explícit dels clients i/o usuaris per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials i informatives si aquests les han cedit lliurement i voluntària, per a la seva recepció mitjançant qualsevol dels formularis i/o eines habilitades a l’efecte, o si aquest contingut forma part dels serveis prèviament contractats, essent aquests considerats com una prestació de serveis continuada i complementària de la principal.

Aquest consentiment serà vigent encara que hagi finalitzat la relació amb SUPERMERCATS SUPER MAS, SL, sense perjudici que es pugui manifestar el contrari a partir de l’exercici dels drets respecte de les dades de caràcter personal facilitades per l’interessat, previstos a la normativa reguladora i d’acord amb la present política de privacitat.

Per quant de temps es conserven les dades personals?

Les dades personals dels usuaris es mantindran mentre duri la relació contractual amb SUPERMERCATS SUPER MAS, SL i/o es mantingui la finalitat per a la qual van ser cedides.

Les dades dels usuaris subscriptors a la newsletter i notícies relacionades amb l’activitat de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL per correu electrònic es conservaran durant el temps que l’interessat mantingui vigent la subscripció i fins al moment que sol·liciti la seva baixa.

Qui té accés a les dades personals cedides a SUPERMERCATS SUPER MAS, SL?

Les dades tractades per SUPERMERCATS SUPER MAS, SL són utilitzades per part dels professionals de l’empresa assignats per a la correcta gestió i prestació dels diferents serveis, comptant amb les degudes autoritzacions d’accés per a cadascun d’ells a partir de sistemes efectius de protecció i confidencialitat.

Tanmateix, les dades personals podran ser comunicades, quan s’escaigui, a:

 • Les empreses titularitat i/o participades per SUPERMERCATS SUPER MAS, SL per a la correcta execució dels serveis, així com per al desenvolupament d’accions d’informació, comercials i/o de promoció, per a la contractació de productes i serveis amb qualsevol d’aquestes entitats i per a la gestió de les relacions que es puguin mantenir amb aquestes per a satisfacció de les necessitats i requeriments dels clients.
 • Organismes públics, jutjats i tribunals, així com autoritats policials i administratives, sempre que existeixi l’obligació legal i certificada de facilitar-les. En aquest cas, SUPERMERCATS SUPER MAS, SL informarà degudament als interessats si es produís l’esmentat supòsit.
 • Col·laboradors de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL que gestionin serveis externalitzats per aquesta. La relació contractual amb aquests col·laboradors garanteix la seguretat, privacitat i confidencialitat en el tractament de les dades personals dels clients a partir dels corresponents mecanismes legals de protecció establerts entre les parts, assegurant el respecte als rols de responsable i encarregat de les dades d’acord amb la normativa reguladora que resulta d’aplicació.

En tots els casos, SUPERMERCATS SUPER MAS, SL subscriu el corresponent contracte de tractament de dades per compte de tercers amb els proveïdors i col·laboradors mitjançant el qual s’imposa, entre d’altres obligacions, l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives adequades, el tractament de les dades personals únicament i exclusiva per a les finalitats pactades i atenent a les instruccions dictades per SUPERMERCATS SUPER MAS, SL, així com per la prescripció de suprimir i tornar les dades una vegada finalitzi la prestació de serveis.

No es transfereixen ni cedeixen les dades personals dels clients de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL a tercers països amb finalitats comercials ni de cap tipus.

3. Drets.

Quins són els drets dels usuaris?

SUPERMERCATS SUPER MAS, SL informa a l’usuari sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament de perfils automatitzats de les dades personals recollides per l’empresa.

Drets respecte de les dades de caràcter personal facilitades
AccésDret a accedir i consultar les dades personals de la seva titularitat que obren als fitxers de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL.
RectificacióDret a modificar les dades personals de la seva titularitat que resultin inexactes o errònies.
Cancel·lacióDret a sol·licitar la supressió de dades personals quan, entre d’altres, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser cedides.
OposicióEn determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de dades personals. SUPERMERCATS SUPER MAS, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims irrenunciables o per a l’exercici i defensa de possibles reclamacions.
Limitació del tractamentA la vista de la seva condició de titular de les seves dades personals pot sol·licitar la limitació en el tractament d’aquestes en els següents supòsits: Durant la comprovació de l’exactitud de les seves dades. Quan el tractament que s’estigui realitzant de les seves dades personals sigui il·lícit, però no pretengui exercir l’oposició a la supressió d’aquestes dades. Quan SUPERMERCATS SUPER MAS, SL no hagi de tractar les seves dades per qualsevol dels motius acceptats, però les necessiti per a l’exercici o defensa de reclamacions. Quan s’hagi produït l’oposició al tractament de les seves dades personals per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, durant el temps que es verifiqui si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els particulars de l’usuari.
Portabilitat de les dades personalsDret a rebre en format electrònic les dades personals de la seva titularitat que hagi facilitat a SUPERMERCATS SUPER MAS, SL, així com a sol·licitar que aquestes es cedeixin a un tercer escollit per l’interessat.
Dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de controlAquest dret es preveu per aquells supòsits en què el client no hagi obtingut una resposta satisfactòria per part del responsable del tractament en l’exercici dels seus drets. A Espanya, l’autoritat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD (http://aepd.es). A Catalunya és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades – APDCAT (http://apdcat.cat).

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’usuari i, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a la següent adreça social de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL, al Passeig Verdaguer, número 178 d’Igualada (08700).

Aquesta sol·licitud haurà de contenir la referència “Protecció de Dades” i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent.

Tanmateix, i essent fins i tot aconsellada la seva utilització prioritària per a garantir major celeritat, l’usuari podrà exercitar aquests drets a través del correu electrònic supermas@supermas.cat, incloent-hi idèntica informació a la referida en el cas de petició per correu postal, incorporant a l’assumpte del correu electrònic “Protecció de Dades”.

A més dels anteriors drets, l’usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior. SUPERMERCATS SUPER MAS, SL podrà continuar tractant les dades de l’usuari en la mesura en què la normativa aplicable ho permeti.

SUPERMERCATS SUPER MAS, SL recorda a l’usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei d’enviament de comunicacions d’actualitat i newsletters.

L’usuari té dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials i informatives, a través dels canals habilitats a l’efecte, sol·licitant no seguir rebent aquest tipus de comunicacions. És per això que l’usuari podrà revocar el seu consentiment clicant a l’enllaç inclòs en cada comunicat comercial cancel·lant-se automàticament l’enviament de comunicacions comercials i informatives electròniques.

4. Procedència de les dades.

Les dades cedides a SUPERMERCATS SUPER MAS, SL poden procedir de diferents mitjans habilitats a l’efecte:

 • Informació facilitada quan es subscriu un contracte de prestació de serveis amb SUPERMERCATS SUPER MAS, SL.
 • Informació facilitada quan es produeix una acceptació de pressupost d’honoraris, el qual adopta la forma de compromís prestacional.
 • Quan s’ha donat d’alta en alguns dels canals d’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL.
 • Quan ha realitzat un encàrrec determinat, incloent-hi l’encomana verbal, per a la gestió i tramitació de determinats serveis i/o productes oferts per SUPERMERCATS SUPER MAS, SL que no requereixen, per la seva entitat, d’una formalització contractual en format documental i escrit.
 • Quan s’ha posat en contacte amb l’empresa per qualsevol motiu relacionat amb la seva activitat, a través de correu electrònic, de manera presencial o mitjançant trucada telefònica.
 • Quan es realitza una consulta presencial o telefònica.
 • Quan es presenta una queixa, reclamació o suggeriment.

L’usuari rebrà tota la informació referent al tractament de les seves dades personals d’acord amb la present política de privacitat a la vista de la legitimació contractual que avala la cessió i tractament de les dades necessàries per a la prestació de serveis per part de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL. Tanmateix, a l’interessat se li oferirà la possibilitat de prestar el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb finalitats diferents a les principals.

A partir de quina edat pot l’usuari accedir als productes i serveis de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL?

Els serveis de SUPERMERCATS SUPER MAS, SL, en principi, no s’adrecen a menors de 18 anys i, per tant, tampoc la seva web. En acceptar la present política de privacitat, l’usuari declara i garanteix que és major de 18 anys. Es tractaran de manera excepcional els supòsits de prestació de serveis a menors, exigint les autoritzacions i consentiments necessaris, establerts per la legislació aplicable en cada cas, per part dels pares o tutors legals.

5. Mesures de garantia de confidencialitat i seguretat.

Quines mesures de seguretat tenim implementades?

SUPERMERCATS SUPER MAS, SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els condicionants i requisits establerts per la normativa aplicable.

SUPERMERCATS SUPER MAS, SL té implantades mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

SUPERMERCATS SUPER MAS, SL preocupada per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de cookies.

La nostra pàgina web utilitza galetes únicament per al correcte funcionament de la pàgina web https://supermas.cat. Per a més informació sobre les cookies utilitzades en la pàgina web pot consultar la política de cookies.